КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора!
Абітурієнту
Факультети
Наука
Освіта
Студенту


Слово ректора
Структура
Ректорат
Iсторiя
Реквiзити
Спiвробiтництво
Вчена рада
План-схема КНТУ
Новини
Карта сайту
Користувачу


СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

Структура підрозділів КНТУ визначається ректором, відповідно до Положення "Про державний вищий заклад освіти" та основних завдань діяльності ВЗО.

Основними структурними підрозділами КНТУ є:
 

кафедра сільськогосподарського машинобудування;
кафедра екології та охорони навколишнього середовища;
кафедра хімії та основ екології;
кафедра нарисної геометрії та графіки;
кафедра загального землеробства;
кафедра іноземних мов.
 

кафедра технології машинобудування;
кафедра металорізальних верстатів та систем;
кафедра обробки металів тиском;
кафедра матеріалознавства та ливарного виробництва;
кафедра програмного забезпечення;
кафедра фізичного виховання.
 

кафедра експлуатації та ремонту машин;
кафедра будівельних і дорожніх машин та будівництва;
кафедра деталей машин і прикладної механіки;
афедра вищої математики та фізики.
 

кафедра автоматизації виробничих процесів;
кафедра електротехнічних систем;
кафедра теоретичних основ електротехніки;
кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики.
 

кафедра фінансів та планування;
кафедра бухгалтерського обліку;
кафедра аудиту та оподаткування;
кафедра економічних теорій і права;
кафедра маркетингу та економічної кібернетики.
 

кафедра економіки праці та менеджменту;
кафедра економіки та організації виробництва;
кафедра міжнародної економіки;
кафедра філософії;
кафедра гуманітарних наук;
цикл цивільної оборони.
 

експлуатаційно-технічний відділ;
відділ головного енергетика;
відділ головного механіка;
відділ постачання;
територіально-транспортна служба;
санаторій-профілакторій;
спортивно-оздоровчий табір (м. Світловодськ);
студентське містечко:
гуртожитки - 5;
їдальні - 2;
буфети - 6.
 

Загально-університетські служби

відділ кадрів;
бухгалтерія;
канцелярія;
методично-організаційний відділ;
відділ аспірантури та докторантури;
навчальний відділ;
1-а частина та 2-а частина (військово-обліковий сектор);
бібліотека;
інформаційно-обчислювальний центр;
редакційно-видавничий відділ;
відділ технічних засобів навчання;
виробничо-комерційний відділ;
відділ міжнародних зв'язків;
відділ маркетингу та соціологічних досліджень.
 

Приєднаний до КНТУ наказом Міністерства освіти України від 3.07.97 р. № 401). Положення про машинобудівний технікум КНТУ розглядається на вченій раді університету і затверджується наказом ректора. Місце знаходження та юридична адреса: 25002, м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 6, тел. 27-02-53; 27-23-11. E-mail:

В КНТУ функціонує профспілкова організація, яка об'єднує науково-педагогічних, наукових працівників, співробітників, докторантів, аспірантів і студентів КНТУ та діє на підставі Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності.

 


вгору


Copyright © 2004-2020 IОЦ. e-mail: