КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Центр IТ
Кредитно - модульна система освiти
Додаткова освiта
Бiблiотека
Технiкум
Новини
Карта сайту


ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Вступ
Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві ,зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищої освіти.
Однією із передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу.
На виконання першочергових завдань, що випливають, з вищезазначеного рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2003р.(протокол №2/3-4) та від 24 квітня 2003р.(протокол № 5/5-4)передбачено проведення з 2003/2004 навчального року педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації.
При розробці цього положення враховано засади Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (далі ECTS).
 1. Основні терміни, поняття та їх визначення
 • Кредитно-модульна система організації навчального процесу(далі КМСОНП)- це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць(залікових кредитів);
 • " Заліковий кредит - це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;
 • " Модуль це задокументована завершена частина освітньо-прфесійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;
 • " Змістовий модуль- це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

 1. Мета та завдання

Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.
Основними завданнями КМСОНП є:
 • Адаптація ідей ECTS до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;
 • Забезпечення можливості навчання студентові за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами замовників та побажаннями студента і сприяє його саморозвитку і відповідно підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;
 • Стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти;
 • Унормування порядку надання можливості студенту отримання професійних кваліфікацій відповідно до ринку праці
 1. Загальні положення.
3.1 Для впровадження КМСОНП вищий навчальний заклад повинен мати такі основні елементи ECTS:
 • Інформаційний пакет- загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізація спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики й технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо;
 • Договір про навчанняміж студентом та вищим навчальним закладом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків);
 • Академічна довідка оцінювання знань, що засвідчує досягнення студента в системі кредитів і за шкалою успішності на національному рівні та за системою ECTS.
3.2.Формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі переліку змістових модулів(блоків змістових модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно-технологічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисципліна формується як система змістових модулів, передбачених для засвоєння студентом, об'єднаних у блоки змістових модулів-розділи навчальної дисципліни.
3.3.Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Нормативний термін навчання визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може перевищувати нормативний на один рік. Різниця між граничним і нормативним термінами не фінансується з державного бюджету.
3.4.Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові змістові модулі, що можуть поєднуватися у певні навчальні дисципліни.
Нормативні змістові модулі, необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вибіркові змістові модулі забезпечують підготовку для виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, у тому числі відповідність обсягу підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання. Вони дають можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній мобільності і поглибленій підготовці в напрямах, визначених характером майбутньої діяльності. Сукупність нормативних змістових модулів визначає обов'язкову складову індивідуального плану студента.
3.5.Змістові модулі нормативних навчальних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу і природничо-наукового циклу при підготовці студентів на споріднених напрямах повинні бути уніфікованими в установленому порядку.
3.6.Індивідуальний навчальний план студента за певним напрямом формується особисто студентом під керівництвом куратора в КМСОНП.
3.7.При формуванні індивідуального навчального плану студена в наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного і попередніх навчальних років.
Формування індивідуального навчального плану студента за певним напрямом передбачає можливість індивідуального вибору змістових модулів (дисциплін) із дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців. При цьому сума обсягів обов'язкових та вибіркових змістових модулів, передбачених для вивчення протягом навчального року, повинна становити не більше 44 кредитів (не менше 60 залікових кредитів).
Система дає змогу здійснювати перехід студента в межах споріднених напрямів підготовки (певної галузі знань).
3.8.Спорідненість напрямів підготовки визначається спільністю переліку змістових модулів, які відносяться до нормативної складової індивідуального навчального плану студента цих напрямів підготовки, коли різниця між обсягами необхідних змістових модулів може бути засвоєна студентом у межах граничного терміну підготовки.
3.9.Зарахування змістових модулів(дисциплін), включених в індивідуальний навчальний план, здійснюється за результатами певного виду контролю якості освіти студента протягом навчального року, як правило, без організації заліково-екзаменаційних сесій.
3.10.Система оцінювання якості освіти студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою.

 1. Принципи
4.1.Для впровадження КМСОНП слід дотримуватися таких принципів:
 • Порівняльної трудомісткості кредитів, який полягає в досягненні кожним студентом установлених ECTS норм, які забезпечують академічну мобільність студентів, державне й міжнародне визнання результатів освіти на конкретних етапах виконання студентом індивідуального навчального плану.
 • Кредитності полягає в декомпозиції змісту освіти й навчання на відносно єдині та самостійні за навчальним навантаженням студентів частки, які забезпечують:
 1. на рівні індивідуального навчального плану - набір (акумулювання) заданої трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій нормі виконання студентом навчального навантаження в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу;
 2. на рівні вивчення навчальної дисципліни - набір (акумуляція) заданої для даної дисципліни кількості кредитів, що включають у себе виконання необхідних видів робіт, які передбачені програмою вивчення навчальної дисципліни.
 • Модульності - визначає підхід до організації оволодіння студентом змістовими модулями і проявляється через специфічну для модульного навчання організацію методів і прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента.
 • Методичного консультування - полягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу.
 • Організаційної динамічності - полягає в забезпеченні можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення й потреб ринку праці.
 • Гнучкості та партнерства - полягає в побудові системи освіти так, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям студента.
 • Пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв'язку полягає у створенні умов організації навчання, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів.
 • Науковості та прогностичності полягає у побудові (установленні) стійких зв'язків змісту навчання з науковими дослідженнями.
 • Технологічності та інноваційності полягає у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців із вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний простір.
 • Усвідомленої перспективи полягає в забезпеченні умов для глибокого розуміння студентом цілей освіти та професійної підготовки, а також можливості їх успішного досягнення.
 • Діагностичності полягає в забезпеченні можливості оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих і реалізованих у системі, цілей освіти та професійної підготовки.
 1. Форми організації навчання
Формами організації процесу в умовах КМСОНП є: лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій, виконання самостійних завдань студентів та інші форми й види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів.
 1. Організаційно-методичне забезпечення
Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою щодо вищої освіти, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей цієї системи.
 1. Контроль успішності студента
Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначаються вищим навчальним закладом. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі, реєструється прийнятим у вищому навчальному закладі чином з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.
Оцінки студентів можна виставляти так:
FX - означає: "Незадовільно" - необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;
F - означає: "незадовільно" - необхідна значна подальша робота. Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази
За шкалою ECTS За національною шкалою. За шкалою навчального закладу
A 5 (відмінно) 90-100
BC 4 (добре) 75-89
DE 3 (задовільно) 60-74
FX 2 (незадовільно) із можливістю повторного складання 35-59
F 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом 1-34
 1. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання
8.1. Загальний порядок переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання зазначений у "Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти", затвердженого Міністерством освіти від 15. 07. 96 р. №245.
8.2. При переведенні (п.10) студент додатково додає до заяви копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання, з обов'язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення та форм контролю.
При позитивному розгляді ректором заяви, деканат проводить перезарахування результатів навчання з дисциплін шляхом порівняння кількості залікових кредитів і обсягу змістових модулів та визначає академічну різницю нормативних змістових модулів, яка не повинна перевищувати, як правило, 10 навчальних дисциплін.
8.3. Відрахування студента за академічну неуспішність здійснюється у випадках невиконання студентом індивідуального навчального плану, не зарахованих результатів семестрових контролів 3-х змістових модулів або у зв'язку з неможливістю сформувати студентом індивідуального плану на наступний рік унаслідок незарахування йому запланованих змістових модулів та обмежень, накладених структурно-логічною схемою підготовки, а також за порушення умов договору про навчання.
8.4. Студент може взяти перерву у навчанні ( академічну відпустку, повторний курс), згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеного у "Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти" від 06.06.96 р. № 191.
 1. Стипендіальне забезпечення студентів.
9.1. Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється за підсумками виконання індивідуального навчального плану, виходячи з основних положень: "Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів", затвердженого Кабінетом Міністрів України від 08.08.2001 р. № 950.
При перевищенні граничного терміну навчання стипендія студентам не назначається у зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету цього етапу навчання.
 1. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента
10.1. Надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану студента. Його реалізації протягом усього періоду навчання покладається на куратора.
10.2. Куратором може бути науково-педагогічний працівник випускової кафедри, як правило, професор або доцент, ґрунтовно ознайомлений з вимогами відповідних галузевих стандартів вищої освіти. Куратор призначається наказом ректора вищого навчального закладу за поданням декана відповідного факультету. У рамках виконання своїх функцій куратор підпорядкований заступникові декана факультету, який відповідає за формування індивідуального навчального плану студента.
10.3. На куратора покладається виконання таких основних завдань:
 • Ознайомлення студентів щодо формування їх індивідуального навчального плану з урахуванням засвоєних змістових модулів (навчальних дисциплін) за час перебування в інших вищих навчальних закладах України або за кордоном
 • Погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження деканові факультету.
 • Контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента на підставі відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.
10.4. Куратор має право:
 • Відвідувати всі види занять студента згідно з його індивідуальним навчальним планом.
 • Брати участь у засіданнях кафедри та вчених рад факультетів.
 • Подавати пропозиції щодо покращення навчального процесу та діяльності кураторів.
 1. Особливості нормування навчального навантаження
В умовах проведення педагогічного експерименту з КМСОНП встановлюються норми часу:
 • Для проведення підсумкової атестації із залікового кредиту-0,25 годин на одного студента;
 • " За керівництво куратору-4 години на кожного студента за навчальний рік.
Інші норми часу регламентовані наказом МОН від 07.08.2002р. №450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і наукових працівників вищих навчальних закладів.

 

Iнструкцiя для роботи в iнтеренетi


^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: