КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора!
Абітурієнту
Факультети
Наука
Освіта
Студенту


Центр IТ
IОЦ
САПР
Кредитно - модульна система освiти
Додаткова освiта
Бiблiотека
Технiкум
Методичне забезпечення
Новини
Карта сайту
Користувачу


УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЦЕНТР САПР

Криськов Олег Дем'янович
Науковий керівник лабораторії
канд. техн. наук, доцент кафедри
"Технологія машинобудування"

Лабораторія "Університетський центр САПР" створена наказом ректора № 4-01 від 20 червня 2000 року, як структурний підрозділ іОЦ університету. Підпорядковується проректору з навчальної роботи. З моменту її створення науковим керівником лабораторії призначено канд. техн. наук доцента кафедри "Технологія машинобудування" Криськова О.Д.
 

Мета створення :

- розвиток навчального процесу в університеті в приоритетних напрямках використання автоматизованих методик та пакетів прикладних програм (ППП) ведення та розробки конструкторської та технологічної документації;
- перепідготовка фахівців з вищою освітою (конструкторів та технологів) з питань використання сучасного програмного забезпечення та обчислювальної техніки при проектуванні і виробництві виробів та вузлів;
- виконання наукових та проектно-конструкторських робіт у вказаних напрямках.
 

Основні напрямки діяльності

на держбюджетній основі (з метою поліпшення навчального процесу):
- розвиток в навчальному процесі університету пріоритетних напрямків з дисциплін, пов'язаних з САПР;
- пошук та маркетинг сучасного програмного забезпечення для підготовки спеціалістів інженерного спрямування;
- системне вдосконалення навчального процесу в напрямку комп'ютерного проектування та комп'ютерного виробництва в машинобудуванні;
- освоєння та впровадження в навчальний процес методики просторового (ЗD) проектування;
- установлення творчих контактів, на пільгових умовах, з розробниками програмного забезпечення на предмет його бетта-тестування або придбання на пільгових умовах для використання у навчальному процесі;
- реклама сучасних напрямків розвитку САПР в регіоні з метою підвищення конкурсного набору на інженерно-технічні спеціальності;
- надання технічної допомоги працівникам університету здобувачам наукових ступенів) в оформленні дисертаційних робіт.

на госпдоговірній основі:
- організація перепідготовки інженерно-технічних працівників з вищою спеціальною освітою в напрямку комп'ютеризації їхньої професійної діяльності;
- виконання робіт по впровадженню комп'ютеризованих розрахунково-проектних, конструкторських та технологічних методик та документообігу при підготовці основного виробництва та організації ремонту техніки;
- виконання робіт по впровадженню технології ведення архівів технічної документації в електронній формі;
- дослідження, розробка та впровадження новітніх маловідхідних та енергозберігаючих технологічних процесів та відповідного технологічного обладнання;
- виконання робіт по впровадженню та заміні застарілих систем ЧПК модернізованими системами на базі ПК з безпосередньою передачею керуючих програм на верстати;
- пошук підприємств - потенціальних замовників для складення з ними прямих договорів на спеціалізовану підготовку випускників, зокрема по спеціалізації комп'ютерне проектування та виробництво в машинобудуванні.
 

Штатний розпис лабораторії формується з двох компонентів:

- Основний склад на бюджетній основі: науковий керівник лабораторії кандидат технічних наук (сумісник, на суспільних засадах) з числа співробітників інституту та два штатних співробітника: провідного фахівця та спеціаліста першої категорії;
- Перемінний склад - на суспільній основі: молоді викладачі університету та кращі студенти старших курсів, що в процесі навчання в лабораторії пройшли відповідну підготовку, засвоїли необхідні знання, навички та здатні кваліфіковано виконувати відповідні роботи.

Зв'язки лабораторії з підприємствами та організаціями

    На сьогоднішній день лабораторія "Університетський центр САПР" має угоди про науково-технічне співробітництво чи неформальні зв'язки з цілим рядом фірм - розробників програмних продуктів, зокрема:
  • з російською фірмою АСКОН (Ленінград) з 2 листопада 1995 року, яка через посередництво Львівського центру САПР передала університету і на протязі цих років систематично безкоштовно підтримує нас новітніми версіями повного спектру своїх програмних продуктів ( більше ніж 30 окремих ППП) і в першу чергу Компас-графік (2D), Компас-3D, Автопроект, САПР ЧПК, специфікація, сапр фрез, пружин, валів-шестерен (Компас-Shaft) тощо; студенти інженерно-механічного спрямування факультетів: механіко-технологічного, проектування машин, сільськогосподарського машинобудування, ремонтного мають можливість вивчати мето-дику використання цих програмних продуктів та використовувати їх в курсових та дипломних проектах; останній новітній програмний продукт, переданий фірмою АСКОН в 2004 році це Компас-електрик, який готується до впровадження в навчальний процес на кафедрі енергопостачання факультету автоматики;
  • з білоруським державним підприємством "СКТБ автоматизації технологічних процесів" (м. Мінськ) з 12 липня 2001 року, яке передало в безкоштовну експлуатацію власний програмний продукт КОМПАС-ШТАМП, забезпечило безкоштовне навчання співробітника університету . Сьогодні цей програмний продукт використовується в навчальному процесі кафедрою обробки металів тиском;
  • з фірмою INTERSED - офіційним представником на Україні американської фірми SolidWorks (м. Київ ) з 22 грудня 2002 року, яка передала нашому вузу університетську ліцензію на два робочих місця SolidWorks Educational Edition Lab Pack, до яких входять: SolidWorks 2004 - твердотільне моделювання, PhotoWorks - створення фотореалістичних зображень деталей, SolidWorks Animator - що дозволяє наочно моделювати роботу механізмів, SolidWorks ToolBox - бібліотеки стандартних деталей, Cosmos Works Professional - розрахунки на міцніcть та теплові навантаження деталей і вузлів, Cosmos Works Motion - динамічний аналіз механізмів, eDrawings Pro- засоби створення креслень вузлів та деталей;
  • за пільговою ціною (в десять раз меншою комерційної вартості програмного продукту) російська фірма АПМ (м. Москва), передала університету шість робочих місць свого програмного продукту WinMashine з метою використання методів розрахунку та автоматизованого проектування машин. Цей програмний продукт, (розробка МВТУ ім.. Баумана), користується світовою популярністю. Після одного з науково - практичних семінарів, проведених в університеті, він закуплений ВАТ "Червона зірка" і успішно використовується при проектуванні сівалок;
  • З російсько фірмою Гемма-3D (м.Москва) з 2001 р. та - ЗАТ "Спрут-технологія" (м. Набережніе Челні) з 2002 р. , які безкоштовно передала університету свої програмні продукти, для вивчення методик підготовки технічної документації, зокрема керуючих програм для верстатів з ЧПК, в середовищах Гемма, SPRUT: Sprut CAD, Sprut CAM, Спрут-технологія та інші.

технічний директор Львівського центру САПР Музичук Ю.О. Проводить семінар на запрошення лабораторії

Всі вищезгадані організації передали університету свої програмні продукти, як правило, на безкоштовній основі чи по пільговим цінам з метою навчання студентів але без права їх використання в комерційних цілях чи передачі третім організаціям.

Передані програмні продукти використовуються в навчальній роботі при вивченні курсів: автоматизовані системи технічної підготовки виробництва, проектування технологічних процесів для верстатів з ЧПК, інженерна графіка, математичне моделювання технологічних процесів та багато інших.

Проведено навчання інженерно технічного персоналу м. Кіровограда (три регіональних семінари), надана технічна допомога кіровоградським підприємствам ЗАТ "Радій" ремонтному заводу ім. Таратути, ВАТ "Червоній зірці", Кам'янському машинобудівному заводу та іншим організаціям.

Три роки поспіль в університеті проводиться Олімпіади з САПР та комп'ютерного моделювання. Студенти, що вибороли перші місця делегуються на міжнародні та всеукраїнські олімпіади, які традиційно проводяться в м.м. Хмельницьку, Запоріжжі, Черкасах, Севастополі та в інших провідних індустріальних центрах України. Міністр вищої освіти Кремінь В.А. нагородив студента гр. ТМ-98-2 Михайлова В.А. дипломом другого ступеню за зайняте друге місце на Міжнародній студентській олімпіаді "САПР та комп'ютерне моделювання в машинобудуванні". У вересні 2003 року студент гр. ТМ Березовський Д.А. у Міжнародній студентській Олімпіаді користувачів програмних продуктів фірми АСКОН в м. Запоріжжі також зайняв друге, а студент гр. ТМ-01 Шадурський А.С. шосте місця. На сьогодні з числа підготовлених в лабораторії студентів прийняло участь в міжнародних Олімпіадах та конкурсах 10 чоловік.

У відповідності з одним із затверджених напрямків дослідження "розробка та впровадження новітніх моловідходних та енергозберігаючих технологічних процесів та відповідному технологічному обладнанню" лабораторія проводить вивчення методів використання тепла тертя в технології машинобудування.

Зразки деталей, технологочіних з точку зору фрикційного формоутворення

 

Деталі, на які розроблені та впровадженні технологічні процеси фрикційного формоутворення на заводах "Фрегат", Богородському машинобудівному, НПО ім. С.П. Корольова та інших.

Технологія фрикційного формоутворення.

Технологія фрикційного формоутворення базується на принципі інтеграції в одній технологічній операції нагріву заготовки, її гарячої пластичної деформації та доробки напівфабрикату різанням. Вона базується на використанні теплогенерації, що має місце при певних режимах сухого тертя вертіння.

Використовується для виготовлення деталей визначеної конструктивно технологічної групи з дефіцитних кольорових металів та сплавів, перш за все з мідно-цинкових. На існуючому обладнані токарної групи в мілко- та середньосерійному виробництві забезпечує підвищення коефіцієнту використання металу в 1,5-3 рази порівняно з обробкою різанням при знижені енерго- та трудомісткості.

 


вгору


Copyright © 2004-2020 IОЦ. e-mail: