КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора!
Абітурієнту
Факультети
Наука
Освіта
Студенту


Центр IТ
IОЦ
САПР
Кредитно - модульна система освiти
Додаткова освiта
Бiблiотека
Технiкум
Методичне забезпечення
Новини
Карта сайту
Користувачу


IНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Пархоменко Михайло Давидович
Директор iнформацiйно-обчислювального центру

Iнформацiйно-обчислювальний центр (IОЦ) унiверситету створено в 1974 роцi. Через нього пройшли майже всi поколiння ЕОМ вiд Промiнь-2 до потужної ЄС - 1060. За увесь час свого iснування IОЦ постiйно входив у десятку кращих обчислювальних центрiв вищих навчальних закладiв України. Колектив IОЦ забезпечує технiчне, системне та адмiнiстративне обслуговування комп'ютерної технiки унiверситету, локальних та загальноунiверситетської комп'ютерних мереж, вихiд в Internet, розробку та впровадження програм АСУ, бере активну участь у створеннi навчальних лабораторiй, супроводженнi навчального процесу та багато iншого.

Завдяки узгодженiй роботi ректорату, колективу IОЦ та iнших пiдроздiлiв ВНЗ невпинно проводиться курс на глобальну комп'ютеризацiю усiх напрямкiв дiяльностi унiверситету. Морально застарiлi ЕОМ замiнили компактнi та потужнi ПК, кiлькiсть яких щорiчно збiльшується.

Студенти усiх спецiальностей навчаються в 35 факультетських i кафедральних комп'ютерних класах та класах загального користування. Усi комп'ютери в класах та структурних пiдроздiлах унiверситету об'єднаннi в локальнi мережi, через якi користувачi мають вихiд до загальноунiверситетської комп'ютерної мережi. Повнiстю комп'ютеризованi деканати, кафедри та служби унiверситету.

Цiлодобовий вихiд в Internet здiйснюється через видiленi лiнiї з швидкiстю 128 Кбiт/с та вище. Обсяги обмiну iнформацiї не обмеженi.

В унiверситетi дiє i постiйно вдосконалюється централiзована iнформацiйна система управлiння ЦIСУ КДТУ, яка включає десятки пiдсистем, розроблених на базi сучасних програмних та мережних технологiй.

На базi IОЦ створено Унiверситетський центр САПр, який займається впровадженням у навчальний процес сучасних методiв проектування, 2-х та 3-х мiрного моделювання i розробкою програм для верстатiв з ЧПК.

При IОЦ на умовах госпрозрахунку функцiонує редакцiйно-видавничий вiддiл. В його активi - сотнi виданих методичних матерiалiв, збiрники наукових праць, монографiї, навчальнi посiбники, мiльйони бланкiв. Видається газета "Студентський вiсник".

Безперебiйна робота комп'ютерної технiки, загальноунiверситетської комп'ютерної мережi, розробка та експлуатацiя задач АСУ забезпечуються квалiфiкованими спецiалiстами IОЦ, бiльшiсть з яких - випускники КДТУ.

IНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ - 30 РОКIВ.

16 грудня 2004 року виповнилося 30 рокiв з дня заснування iнформацiйно-обчислювального центру (IОЦ) унiверситету. Це iсторична вiха для кожного члена нашого великого i дружного колективу. Позаду лишилися молодiсть засновникiв, роки становлення i розквiту. Минулi та сьогоднiшнi досягнення - це роки i роки буденної, але такої потрiбної для пiдтримки життєдiяльностi унiверситету роботи. Завдяки активнiй i творчiй працi нашого колективу, пiдтримцi ректорату та iнших пiдроздiлiв унiверситету ми протягом двох останнiх десятилiть входимо в десятку кращих обчислювальних центрiв серед вищих навчальних закладiв України.

В унiверситетi невпинно проводиться курс на глобальну комп'ютеризацiю усiх сфер його дiяльностi. За роки роботи IОЦ через нього пройшли майже всi поколiння ЕОМ: вiд "Променя-2" до потужної ЄС-1060. Морально застарiлi ЕОМ замiнили компактнi персональнi комп'ютери, число яких постiйно збiльшується. Студенти усiх спецiальностей навчаються в 35 факультетських i кафедральних комп'ютерних класах та класах загального користування. Усi комп'ютери в класах i структурних пiдроздiлах об'єднанi в локальнiй мережi, через яку користувачi мають вихiд до загальноунiверситетської комп'ютернiй мережi, що об'єднує бiльше 500 ПК. Повнiстю комп'ютеризованi деканати, кафедри та служби унiверситету. Цiлодобовий вихiд в iнтернет здiйснюється через двi видiленi синхроннi лiнiї з швидкiстю 128 Кбiт/с без обмеження термiнiв та обсягiв обмiну iнформацiї, якi перевищують уже 50 Гiгабайт/мiсяць (провайдери:ВАТ "Укртелеком" та СП "Iнфоком"). IОЦ є одним iз основних структурних пiдроздiлiв унiверситету. Його колектив забезпечує технiчне системне та адмiнiстративне обслуговування комп'ютерної i оргтехнiки, локальних та загальноунiверситетської комп'ютерних мереж, вихiд в iнтернет, розробку, впровадження та експлуатацiю програм АСУ, бере активну участь у створеннi нових навчальних лабораторiй, супроводженнi навчального процесу та багато iншого. Ми пишаємося тим, що iз стiн IОЦ вийшли такi висококласнi системнi iнженери i адмiнiстратори, як О.О. Лук'яненко, О.П. Тiтов, В. М. Базулiн, Ю.О. Коробко. Саме вони визначали iдеологiю розвитку комп'ютерного парку та структуру комп'ютерних мереж КНТУ.

В унiверситетi дiє i постiйно вдосконалюється централiзована iнформацiйна система управлiння (ЦIСУ КНТУ), що включає десятки пiдсистем, розроблених на базi сучасних програмних та мережних технологiй. Головними її розробниками протягом 30 рокiв були Б.I. Кiсурiн, В.В. Сидоренко, О.I. Калiнiченко, О.П. Нiкiтiнський, В.Б. Левошко, О.В. Левошко, С.I. Рязанцев, О.М. Балковий, О.О. Неруш, О.В. Луньова, О.О. Тарасенко та iншi. На базi IОЦ функцiонують чотири факультетських, два загального користування та один комп'ютерний клас аспiрантiв та викладачiв, у яких уже десятки рокiв супроводжують заняття ветерани IОЦ Є.А. Зiменко, В.В. Хмельницька, I.Є. Мартиненко, Є.Д. Бабiч, С.М. Чигрик.

Спiвробiтники IОЦ завжди спiвпрацювали з найбiльш активними викладачами кафедр, такими як В.С. Миронов, i.М. Горевой, О.Д. Криськов, А.П. Свiрiдов, С.Ф. Цепа, М.О. Ковришкiн та iншi. Завдяки такiй спiвпрацi впроваджувалися новi iнформацiйнi технологiї i змiнювалась методика навчання. Студенти усiх спецiальностей з першого по п'ятий курс включно працюють на ПК. Результатом багаторiчної i самовiдданої працi роботи доцента О.Д. Криськова стало створення та функцiонування в структурi IОЦ Унiверситетського центру САПР. Це дозволило впровадити бiльше нiж на 80 робочих мiсць програмне забезпечення для 2-х та 3-х вимiрного моделювання, що охоплює 3D моделювання та розробку програм для верстатiв з ЧПК. Тепер унiверситет має всi можливостi для пiдготовки фахiвцiв з САПР, попит на яких постiйно зростає. Користувачi iнтернет були приємно здивованi появою нової рекламної версiї WEB-сайту унiверситету, створеного молодими спецiалiстами О.I. Дувановим та О.Є. Козловською. При IОЦ на умовах госпрозрахунку бiльше 10 рокiв функцiонує редакцiйно-видавнича лабораторiя. В її активi сотнi виданих методичних матерiалiв, збiрники наукових праць, монографiї, навчальнi посiбники, мiльйони бланкiв. Видається газета "Студентський вiсник". Дiє два ксероцентри. Великий вклад в розбудову цiєї лабораторiї внесли В.Р. Собчук, В.О. Омельяненко, Ю.М. Рубан, С.Г. Кожухар, О.О. Задорожнiй та iншi. Дiяльнiсть IОЦ завжди була багатогранною. Нашi фахiвцi (Лук'яненко О.О., Пархоменко М.Д.) розробили i впровадили в Укртелекомi першу програму обробки мiжмiських телефонних розмов. Працюючи в три змiни, спiвробiтники IОЦ обробляли данi та виконували розрахунки для ГРП-37 (Б.I. Кiсурiн), ПКI "Грунтопосiвмаш" НДI, обласної лiкарнi та iнших. У поточному роцi нашi фахiвцi розробили технiчний проект i змонтували в примiщеннi обласної держадмiнiстрацiї комп'ютерну мережу на 95 робочих мiсць.

Крiм основної роботи спiвробiтники IОЦ успiшно займалися науково-винахiдницькою дiяльнiстю. Вони розробили мiкропроцесорнi класифiкатори зернового потоку, якi були впровадженi в декiлькох провiдних науково-дослiдних iнститутах СРСР. У 1986 роцi були випущенi першi промисловi зразки класифiкаторiв IП-195, за що М.Д. Пархоменко, А.А. Лук'яненко, Е.I. Кривороженко та В.М. Крамаренко були нагородженi знаками "Винахiдник СРСР".

Четверо спiвробiтникiв IОЦ захистили дисертацiї: В.О. Поярков, Р.П. Ткаченко, Л.П. Петренюк, В.I. Кравченко. З метою матерiального заохочення працiвникiв i закрiплення квалiфiкованих кадрiв при IОЦ було органiзовано лiцензованi платнi курси з пiдготовки операторiв комп'ютерного набору. За три роки їх функцiонування документи про освiту отримало бiльше 250 слухачiв.

Колектив IОЦ завжди був дружним i згуртованим. Але життя бере своє. Сьогоднi наших спiвробiтникiв можна зустрiти в рiзних куточках України та за кордоном. Багато з них змiнили професiї, але зберегли тепло i повагу до свого рiдного IОЦ i нiколи не поривають з ним зв'язкiв.

У 2005 році ІОЦ виповнилось 30 років. Але, що тоді, що у теперішньому 2020 році наш колектив не перестає бути таким же молодим, енергійним та дружнім!

Михайло Пархоменко,
директор IОЦ.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про iнформацiйно - обчислювальний центр
Кiровоградського нацiонального технiчного унiверситету
 
1. Загальнi положення

1.1. Iнформацiйно-обчислювальний центр (IОЦ) створений згiдно наказу по Кiровоградському iнституту сiльськогосподарського машинобудування № 384-I-151 вiд 17.10.80 р. на пiдставi наказiв Мiнвузу УРСР № 141 вiд 11.03.80 р. та №488 вiд 03.09.80 р. на базi "Мiжкафедральної лабораторiї обчислювальної технiки", заснованої наказом № 298-I-68 вiд 16.12.74 р.

1.2. Дане Положення розроблене вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Кiровоградського державного технiчного унiверсистету (КДТУ).

1.3. IОЦ входить до складу основних структурних пiдроздiлiв унiверситету, пiдпорядкований безпосередньо проректору з навчальної роботи, а з питань видавничої дiяльностi - проректору з навчально-методичної та наукової роботи.

1.4. Органiзацiйна, навчально-методична та наукова дiяльнiсть IОЦ узгоджуються з вченою радою та комiсiєю по комп'ютеризацiї КДТУ.

1.5. Безпосереднє керiвництво дiяльнiстю IОЦ здiйснюється директором.

2. Основнi завдання та напрямки дiяльностi IОЦ

2.1.Системне, технiчне та адмiнiстративне забезпечення навчального процесу в комп'ютерних класах, пiдпорядкованих IОЦ. Порядок роботи користувачiв в комп'ютерних класах IОЦ регламентується "Положенням про роботу в комп'ютерних класах IОЦ".

2.2.Системне та технiчне обслуговування комп'ютерної технiки загальноунiверси-тетських служб.

2.3. Надання послуг з системного та технiчного обслуговування засобiв ОТ структурних пiдроздiлiв унiверситету, що не закрiпленi за IОЦ, на умовах додаткового фiнансування.

2.4.Створення та обслуговування загальноунiверситетської комп'ютерної мережi, функцiювання якої обумовлюється "Положенням про використання комп'ютерної мережi КДТУ".

2.5.Забезпечення системного та адмiнiстративного обслуговування роботи користувачiв в мережi INTERNET, яка регламентується "Положенням про роботу в INTERNET в КДТУ".

2.6.Створення та модернизацiя централiзованої iнформацiйної системи (ЦIС) КДТУ.

2.7.Розробка та впровадження програмного забезпечення задач АСУ на базi ЦIС КДТУ.Структурна схема АСУ КДТУ додається. (Додаток № 1).

2.8.Модернизацiя та експлуатацiя задач АСУ закрiплених за IОЦ. (Абiтурiєнт, Сесiя, Контракт та iн.).

2.9.Модернизацiя та супроводження окремих задач АСУ, якi експлуатуються iншими пiдроздiлами КДТУ. (Зарплата, Стипендiя, Облiк матерiалiв та iн.).

2.10. Створення та пiдтримка бiблiотеки операцiйних систем та пакетiв прикладних програм загальноунiверситетського використання.

2.11. Створення та модернизацiя WEB - вузла унiверситету в INTERNET та INTRANET.

2.12. Участь в органiзацiї курсiв, семiнарiв, консультацiй для викладачiв, аспiрантiв, iнженерно-технiчних працiвникiв та студентiв з питань використання комп'ютерної технiки.

2.13. Участь в розробцi планiв перспективного розвитку комп'ютерної технiки в унiверситетi та здiйсненнi контролю за ефективнiстю її використання.

2.14. Виконання науково-дослiдних, проектно-конструкторських та обчислювальних робiт на договiрних засадах.

2.15. Видавнича дiяльнiсть, передбачена Статутом КДТУ та регламентована окремим Положенням.

2.16. Рекламування дiяльностi КДТУ сумiсно з другими пiдроздiлами.

3.Управлiння iнформацiйно-обчислювальним центром

3.1.Управлiння дiяльнiстю IОЦ здiйснюється директором, який пiдпорядкований безпосередньо проректору з навчальної роботи. Питання видавничої дiяльностi регулюються проректором з навчально-методичної та наукової роботи.

3.2.Директор IОЦ призначається та звiльняється з посади ректором унiверситету по представленню проректора з навчальної роботи.

3.3.Директор IОЦ зобов'язаний i має право:
- безпосередньо управляти дiяльнiстю IОЦ у вiдповiдностi до затверджених планiв;
- проводити заходи по змiцненню трудової та виробничої дисциплiни;
- пiдвищувати рiвень матерiально-технiчного та програмного забезпечення IОЦ, (кафедр та пiдроздiлiв унiверситету);
- пiдбирати кандидатури на замiщення вакантних посад IОЦ i рекомендувати їх керiвництву КДТУ;
- ефективно використовувати матерiальнi ресурси в межах затвердженого кошторису;
- щорiчно складати звiт про дiяльнiсть IОЦ та представляти його вченiй радi;
- розробляти та представляти до затвердження рiчнi виробничi плани.

3.4. Директор IОЦ несе вiдповiдальнiсть за:
- виконання вимог даного Положення;
- виконання виробничого плану;
- додержання фiнансової, штатної та трудової дисциплiни;
- додержання на IОЦ вимог та правил технiки безпеки, охорони працi та пожарної безпеки.

4.Структура та штатний розклад IОЦ

4.1.Структура та штатний розклад розробляються на пiдставi напрямкiв та обсягу дiяльностi IОЦ, узгоджуються з вiдповiдними структурами i затверджуються ректором КДТУ.

4.2.Структура IОЦ:
4.2.1. Вiддiл технiчного та системного обслуговування засобiв ОТ та комп'ютерних мереж.
4.2.1.1.Сектор технiчного обслуговування засобiв ОТ та комп'ютерних мереж.
4.2.1.2. Сектор системного та адмiнiстративного обслуговування засобiв ОТ та комп'ютерних мереж.
4.2.1.3.Сектор диспетчеризацiї та обслуговування навчального процесу.
4.2.1.4.Сектор матерiально-технiчного забезпеченння.
4.2.2. Вiддiл АСУ та програмного забезпечення.
4.2.2.1. Сектор проектування та розробки програм АСУ.
4.2.2.2. Сектор експлуатацiї задач АСУ.
4.2.3. Редакцiйно-видавничий вiддiл (РВВ).
4.2.3.1.Управлiння видавничим вiддiлом .
4.2.3.2.Сектор редагування та комп'ютерної верстки.
4.2.3.3.Сектор оперативного друку.

5.Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення

5.1.Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення IОЦ проводиться на нормативнiй основi вiдповiдно до чинного законодавства за рахунок коштiв державного бюджету та додаткових джерел фiнансування, якi обумовленi п.51 Статуту КДТУ.

5.2.Оплата працi спiвробiтникiв IОЦ здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства, пiдзаконних актiв, наказiв i Положень Мiносвiти України та колективного договору КДТУ, в тому числi i на умовах контракту.

6.Планування та звiтнiсть

6.1.Рiчний план роботи IОЦ узгоджується з вiдповiдними службами i затверджується ректором.

6.2.Звiт по роботi IОЦ та видавничого вiддiлу щорiчно розглядається на вченiй радi.

6.3.Щомiсячнi плани роботи видавничого вiддiлу та звiти по їх виконанню корегуються i затверджуються проректором з навчально-методичної та наукової роботи.

 


вгору


Copyright © 2004-2020 IОЦ. e-mail: