КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора!
Абітурієнту
Факультети
Наука
Освіта
Студенту


Науковi напрямки
Наукова дiяльнiсть
Напрямки
Науковi школи
Науковi конференції
Аспiрантура
Докторантура
Дисертацiйна рада
Видавнича дiяльнiсть
Новини
Карта сайту
Користувачу


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність у Кіровоградському національному технічному університеті здійснюється за слідуючими напрямками, що відповідають профілю підготовки спеціалістів :
- конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;
- підвищення технічного рівня грунтообробних та посівних машин; розробка нових технологій обробітку грунту, збирання та очистки зерна;
- механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва та первинної переробки зберігання продукції;
- технологія ремонту сільськогосподарської техніки та технічний сервіс машин;
- автоматизовані системи контролю, управління та захисту електроустаткування;
- процеси фізико-технічної обробки металів (розмірна обробка деталей електричною дугою);
- підвищення точності технологічних систем обробки металів тиском;
- розробка енергозберігаючих технологій для машинобудівних підприємств;
- удосконалення металообробних та деревообробних верстатів;
- роботизація та САПР машинобудівного виробництва;
- економічний аналіз соціально-економічних процесів та виробничих відносин в сучасних умовах;
- розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій вирощування продукції рослинництва.

В університеті здійснюється весь цикл досліджень - від фундаментальних до впровадження у виробництво.

Наукова робота проводиться силами викладачів, студентів, аспірантів та докторантів, а також штатними науковими працівниками. Науковою роботою займаються 95 відсотків викладачів від загальної кількості професорсько-викладацького складу; 30 відсотків - студентів.

Роботи ведуться на 29 кафедрах, в 9 науково-дослідних лабораторіях, у тому числі в галузевій лабораторії по конструюванню та дослідженню сільськогосподарської техніки для рослинництва та навчально-наукові лабораторії "Університетський центр САПР".

Джерелами фінансування науково-дослідних робіт (НДР) в університеті є:
- держбюджетне фінансування Міністерством освіти і науки України (на конкурсній основі);
- господарчі договори з підприємствами та організаціями м. Кіровограда, області, України, Росії.

Загальний обсяг НДР за період з 1997 по 2002 рік складає 150-200 тис. грн. щорічно. В загальному обсязі виконаних робіт господарчі договори становлять 65-73 відсотки (з них 55-73 відсотки - для підприємств Кіровоградської області).

В університеті склалося 11 наукових шкіл, роботи яких відомі як в Україні, так і за її межами.

Зокрема, це школи: "Агрономія" (1999 р.), науковий керівник - доктор с/г наук, професор Слободян С.М.; "Автоматизація технологічних процесів та виробництв" (1980р.), з 1997р. перейменована на "Автоматизація технологічних процесів сільського виробництва", наукові керівники - доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії Носов Г.Р., з 1998р. кандидат технічних наук, професор Пащенко В.Ф., з 2003р. кандидат технічних наук, доцент Осадчий С.І.; "Економіка та соціологія праці" (1975 р.), науковий керівник - доктор економічних наук, професор Фільштейн Л.М.; "Надійність та ремонт сільськогосподарської техніки" (1970р.), наукові керівники - доктор технічних наук, професор Терхунов О.Г., доктор технічних наук, професор, академік ІАН України Черновол М.І.; "Технічне забезпечення раціонального землевикористання" (1967 р.), науковий керівник - кандидат технічних наук, професор Комаристов В.Ю., кандидат технічних наук, професор, "Заслужений винахідник України" Сисолін П.В.; "Робототехніка та гнучке автоматизоване виробництво" (2001р.), науковий керівник - доктор технічних наук, професор Павленко І.І.; "Розмірна обробка металів електричною дугою" (1973 р.), науковий керівник - доктор технічних наук, професор, "Заслужений винахідник України" Носуленко В.і.; "Дослідження реологічних властивостей компактування сипучих матеріалів в умовах інтенсивних зсувних деформацій" (2000 р.), науковий керівник - доктор технічних наук, професор Шепельський М.В.; "Розробка та впровадження у виробництво прецизійних систем обробки металів тиском" (1985 р.), науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Качанов А.П.; "Автоматизація системи контролю, управління та захисту електроустаткування для підприємств агропромислового комплексу" (1990 р.), науковий керівник - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України Сидоренко В.В.; "Металообробні верстати та інструменти" (1981р.) - доктор технічних наук, професор Крижанівський В.А.

На основі власних фундаментальних досліджень в університеті розроблюються, виготовляються та впроваджуються у виробництво нові різноманітні технології, машини та установки. Університет має для цього належну матеріально-технічну базу та виробничі площі. Так, наприклад, університет є провідним у галузі конструювання сучасної сільськогосподарської техніки.

За останні три роки в КНТУ за результатами наукових досліджень подано 124 заявки на можливий винахід, одержано 174 патенти. За участю студентів подано 52 заявок на можливий винахід, одержано 37 патентів.

Щорічно у наукових виданнях публікується понад 700 робіт співробітників університету.

У 2003 році на базі фонду Кіровоградського державного центру науково-технічної інформації створений сектор науково-технічної інформації, який нараховує 1187199 патентів та близько 142298 стандартів. Він обслуговує викладачів, студентів, аспірантів та надає платні інформаційні послуги організаціям та підприємствам області.

З метою активізації науково-пізнавальної і дослідницької роботи студентів та магістрантів ВНЗ у 2003 році створено Студентське наукове товариство (СНТ), головою якого став студент Олексій Хмара. В своїй структурі СНТ має науково-організаційний, інформаційний, методичний відділ, відділ працевлаштування молоді та службу фандрейзінгу.

На базі економічного факультету з 1997 року діє Бізнес-Центр, який створено наказом по університету від 03.11.97 р. № 6-01. Основним завданням Бізнес-Центру є надання консультацій та інформаційних послуг, проведення наукових досліджень з економічних питань, організація циклів семінарів з веденя бізнесу для фізичних та юридичних осіб.

На базі університету періодично проводяться міжнародні наукові конференції з проблем автоматизації, конструювання сільськогосподарської, науково-методичні з економічних напрямів та інші (2-3 на рік).

У конференціях беруть участь вчені України, держав СНД, Польщі, Румунії, Угорщини та інших.

Щорічно проводиться "День науки", який відкривається виставкою наукових досягнень. В рамках "Дня науки" проводяться наукові конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів.

Університет видає зареєстровані в ВАК періодичні видання:
- Збірник наукових праць КДТУ (техніка в сільськогосподарському машинобудуванні, галузеве машинобудування, автоматизація);
- Наукові праці КДТУ: економічні науки;
- Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин".

 


вгору


Copyright © 2004-2020 IОЦ. e-mail: