КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Науковi напрямки
Наукова дiяльнiсть
Напрямки
Науковi школи
Науковi конференції
Аспiрантура
Докторантура
Дисертацiйна рада
Видавнича дiяльнiсть
Новини
Карта сайту


НАПРЯМКИ

Фундаментальні дослідження

Фундаментальні дослідження виконуються з теоретичних питань стабілізації електричної дуги великої потужності, діелектричної витратометрії складних матеріальних потоків, енергетики процесу фрикційного формоутворення, механотермічних методів формування покриттів тощо.

НДР "Динаміка та точність конструкцій промислових роботів" (науковий керівник - д.т.н., проф. Павленко І.І.)

Якість роботів визначається такими комплексними показниками як точність, та динамічна досконалість їх конструкцій, які найбільш повно залежать від основних конструктивних параметрів. Для вирішення цієї проблеми розроблена методологія дослідження пружно-силових, точностних та динамічних характеристик роботів на основі встановлення функціональних залежностей відзначених характеристик від основних конструктивних параметрів механічної системи робота.

На основі виконаних теоретичних досліджень та експериментальній підтвердженності їх правильності, розроблено ряд конкретних практичних рекомендацій, які можуть бути використані при розробці конструкцій промислових роботів і впроваджені у виробництво.

Впровадження у виробництво якісних конструкцій промислових роботів дозволяють суттєво підвищити рівень автоматизації технологічних процесів, що в свою чергу дає можливість вирішити важливі економічні та соціальні проблеми (вивільнити людей від виконання: шкідливих для здоров'я операцій; травмонебезпечних, монотонних та фізичноважких операцій), створити необхідну технічну базу для переходу на ринкове - гнучке виробництво та підвищити рівень якості фахівців в області промислової роботехніки.

Результати виконаних наукових досліджень використовують при викладенні дисципліни "Промислові роботи" для студентів спеціальності 8.090202 "Технологія машинобудування" та спеціальності 8.090203 "Металорізальні верстати та системи" в розділах: "Пружно-силові розрахунки конструкцій роботів;, "Точність роботів, "Динаміка конструкцій промислових роботів.

За результатами участі у виконанні теми підготовлено до захисту одну кандидатську дисертацію, видано один навчальний посібник та підготовлено до видання одну монографію, опубліковано 6 статей, зроблено 4 доповіді на міжнародних конференціях.

Основні ідеї роботи використані в підготовці 3-х кандидатських дисертацій, 3- магістерських робіт та 4-х дипломних проектів. По дисциплінах кафедри виконано по 9 курсових проектів по тематиці промислових роботів.

Розроблена документація: наукова методика виконання пружно-силових досліджень конструкцій промислових роботів та рекомендації по цих питаннях; наукова методика та рекомендації по виконанню розрахунків роботів та "робото-операцій" на точність; наукова методика виконання динамічних розрахунків конструкцій промислових роботів та рекомендації по цих питаннях та дослідні зразки: лінійний модуль робота; експериментальна установка для досліджень пружно-силових та точностних характеристик роботів; експериментальний навантажувальний та вимірювальний пристрої; експериментальні зразки захватних пристроїв роботів.

НДР "Діелектрична витратометрія складних матеріальних потоків агропромислового комплексу" ( науковий керівник - к.т.н., проф. Кондратець В.О.).

Розроблені теоретичні основи та засоби точної стабілізації витрат рідини, що подається в одному із відповідальних точок технологічного процесу комп'ютерно інтегрованого технологічного комплексу подрібнення вихідної руди, який використовується на збагачувальних фабриках.

НДР "Зрівноваження роторів пасивними автобалансирами" (науковий керівник - к.т.н.. доц. Філімоніхін Г.Б.).

Встановлені умови, при виконанні яких тверді коригувальні вантажі певної форми можуть зрівноважити обертове тіло у певній площині корекції. Встановлені геометричні і масоінерційні характеристики коригувальних вантажів і кінематика їх руху.

Запропоновані нові конструкції автобалансирів, які мають низку переваг над відомими.

НДР "Розмірна обробка дугою важкооброблюваних матеріалів" (науковий керівник - к.т.н., доц. Боков В.М.).

Виконані експериментальні дослідження фізичного механізму електричної ерозії важкооброблюваних матеріалів. Досліджена оброблюваність важкооброблюваних матеріалів способом РОД та гідродинаміка процесу при різних технологічних схемах формоутворення поверхонь. Впроваджено в виробництво технології та обладнання для РОД важкооброблюваних матеріалів. Електроерозійний копіювально-прошивний верстат моделі "Дуга-8Д", який призначено для РОД деталей із важкооброблюваних матеріалів. Доведено до серійного виготовлення. В теперішній час, наприклад, він успішно працює на Дніпропетровському ОАО "Трансмаш" (Колійний ремонтно-механічний завод), зокрема для "розточування" отворів в деталях із високоміцної сталі Г13 та забезпечує річний економічний ефект близько 40,0 тис. грн.
 

Прикладні дослідження

ДКР "Технологічні основи та технічне забезпечення локального внесення мінеральних добрив" (науковий керівник - д.т.н., проф. Черновол М. І.).

З метою підвищення ефективності використання мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур за рахунок використання більш ефективного способу їх внесення розроблено пристрій для розподілення гранульованих мінеральних добрив у підлаповому просторі важкого культиватора.

Суттєвою перевагою нового розподільного пристрою над існуючими аналогами є простота і надійність його конструкції, яка пройшла польові випробування у складі важкого культиватора для суцільної обробки ?рунту і виявила задовільні показники якості локального внесення гранульованих мінеральних добрив у підлаповий простір.

Розрахунковий економічний ефект від використання запропонованого розподільного пристрою у складі важкого культиватора становить 9200 гривень на одну машину за рік.

Привабливість даної розробки полягає у незначних інвестиційних вкладеннях для налагодження серійного виробництва і швидкій окупності, яка грунтується на результатах розрахунків, згідно з якими верхня межа ціни важкого культиватора оснащеного запропонованим тукорозподільним пристроєм складає 57074 грн. при лімітній ціні нової машини 34074 грн.

Технічну документацію на виготовлення запропонованого в ході роботи розподільного пристрою передано ВАТ "Червона зірка" м. Кіровоград . Готується передача креслень на підприємство: ВАТ "Кіровоградський ливарний завод".

За результатами досліджень опубліковано 3 статті, зроблено 3 доповіді на наукових конференціях.

Результати роботи використовуються при читанні лекції з курсу "Засоби механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва" для студентів спеціальності 8.091902 "Механізація сільського господарства" та з курсу "Сільськогосподарські машини" для студентів спеціальності 8.091902 "Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції".

Підготовлена лабораторна робота "Вивчення будови, роботи та регулювань розпушувача-удобрювача" з курсу "Сільськогосподарські машини" для студентів спеціальності 8.091902 "Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції".

За результатами виконання даної науково-дослідної роботи готується 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва ".

Агрономія
Пройшла виробничу перевірку на полях селянсько-фермерського господарства "Центр" Добровеличківського району Кіровоградської області на площі 60 га технологія застосування гербіциду "Селект" в посівах соняшнику. Урожайність підвищилася на 5,6 ц/га. Собівартість склала 86 грн/га. Технічна ефективність 78,6%. Термін окупності - 1 рік.

Енергетика
Пройшли експлуатаційні випробування пристрої регулювання використання електроенергії, які були встановлені на ряду житлових будівель м. Кіровограда. При їх експлуатації виявлені наступні переваги: при найменшому збільшенні потужності, що використовується, або несанкціонованому підключені джерела реактивної енергії, проходить автоматичне відключення електроенергії, яке відновлюється також автоматично при знижені потужності, що використовується; використовується режим "календар", тобто пристрій сам регулює час подачі електроенергії в залежності від пори року і заданої програми без впливу обслуговуючого персоналу.

Сільськогосподарське машинобудування
Передані до впровадження на Кіровоградський ливарний завод конструкції двох комбінованих грунтообробних знарядь КВК-3,5 та КПУ-4.

Проведені господарські випробування в ТОВ "Саторі-С" на площі 127,29 га щілинорізів ЩН-2-4 . На посіві соняшника одержана прибавка врожаю 4,4 ц/га (20,3 ц/га на експериментальному полі та 15,9 ц/га - на контрольному полі), В ПП "Влад" на 6,5 га посівів гречки має місце підвищення врожайності гречки на 3 ц/га та на 5,2 га посівів проса - підвищення врожайності на 6,5 ц/га. Приведені дані підтверджуються одержаними актами перевірки результатів використання нової ресурсозберігаючої технології вирощування сільськогосподарських культур та нових знарядь.

Проводиться дослідження експериментальних висівних апаратів висіву сої з метою їх впровадження у виробництво ВАТ "Червона Зірка".

Продовжується тиражування коробки зміни передач, які встановлюються на сівалки, що випускає ВАТ "Червона Зірка". За реалізацію сівалок зі встановленими КЗП університету перераховано 17,679 тис. грн.

Галузеве машинобудування
Випробувані та впроваджені на КВП Дніпропетровського комбайнового заводу шестеренні насоси зі зміцненими деформаційно-термічною обробкою корпусами, Розроблений шестеренний насос по ряду показників перевищив серійний НШ-32-У2, а саме - робочий тиск на 15%, повний ресурс - на 25%.

Впроваджено у виробництво на ВАТ "Завод ім. Фрунзе" намивну фільтраційну установку продуктивністю 2 кв. м. на годину. Очікуваний економічний ефект складає 10,0 тис. грн.

Обробка матеріалів в машинобудуванні
Розроблена технологія лазерної наплавки відповідальних деталей порошковими сумішами на основі заліза. Проведені стендові та експлуатаційні випробування деталей, які довели підвищення зносостійкості деталей, відновлених за цією технологією в 1,92:2,11 рази. Технологічний процес лазерної наплавки рекомендовано для впровадження на ВАТ "Ремонтно-механічний завод ім. Таратути", АТ "Гідрокомплект та ПП "Укрдизпаливапаратура".
 

Науково-технічні розробки

ДКР " Розробка конструкції нової зернотукової сівалки ЗС-3,6 та її технологічного забезпечення" (науковий керівник - к.т.н., проф. Сисолін П.В.).

Створена конкурентноздатна зернова сівалка більш високого технічного рівня у порівнянні із серійною зерновою сівалкою сімейства СЗ-3,6.

Для підвищення технічного рівня в зернотуковій сівалці ЗС-3,6 використано ряд нових технічних рішень: внутріреберчасті висівні апарати, полозкові сошники, балансирна підвіска коліс, запірний пристрій транспортного положення сошників, механізм автоматичного керування маркерами, коробка зміни передач зубчастого типу.

Ці рішення забезпечили рівномірну заробку насіння по глибині на ущільнене ложе та широкий діапазон норм висіву різних культур, а також спростили і зменшили трудомісткість обслуговування сівалки в експлуатації. Зернотукова сівалки ЗС-3,6 за результатами державних приймальних випробувань рекомендована до постановки на виробництво.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: