КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Науковi напрямки
Науковi конференції
Аспiрантура
Докторантура
Дисертацiйна рада
Видавнича дiяльнiсть
Новини
Карта сайту


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

На базі університету в 1995 році було створено редакційно-видавничий відділ, який працює частково на умовах госпрозрахунку. В його активі сотні виданих методичних вказівок, десятки збірників наукових статей, монографій та навчальних посібників, мільйони бланків.

У відділі видається газета "Студентський вісник".

Працівники відділу - майстри своєї справи.

Університет видає зареєстровані в ВАК періодичні видання:
- Збірник наукових праць КДТУ (техніка в сільськогосподарському машинобудуванні, галузеве машинобудування, автоматизація); Реєстраційне свідоцтво КГ №0248-У; мова видання: українська, російська, англійська; періодичність - один раз на рік;
- Наукові праці КДТУ: економічні науки; Реєстраційне свідоцтво КГ №0247-У; мова видання: українська, російська, англійська; періодичність - два рази на рік;
- Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин".

Проводиться набір до збірника "Наукові праці КДТУ: економічні науки".

Вимоги до опублікування в фахових виданнях

Підручники, навчальні посібники та монографії, які можна придбати в КНТУ:

1. Богиня Д.П., Семікіна М.В. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми та теорії та практики. - К.: Шторм, 2003, 382 с. (23,9 д.а.)
Розраховано на науковців, викладачів менеджменту персоналу, економіки та соціології праці, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, фахівців органів державного управління, менеджерів підприємств та організацій різних форм власності.
2. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. Автори П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний. Кн. 1: Машини для рільництва за редакцією доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України М.І. Черновола К.: Урожай, 2001.-384 с.
В підручнику розглянуто прийоми та методи проектування сільськогосподарських машин; основи агротехніки сільськогосподарських культур; машини та знаряддя для обробітку грунту, сівби й садіння, внесення добрив; теоретичні основи для розрахунків параметрів машин та їх робочих органів.
Підручник призначений для студентів та аспірантів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації. Може бути корисним для слухачів факультетів підвищення кваліфікації, інженерно-технічних працівників проектно-конструкторських організацій та підприємств сільськогосподарського машинобудування.
Обсяг - 384 сторінки, формат 84х1081/32, обкладинка тверда ламінована, мова українська. Відпускна ціна 20 грн.
3. Гранкін С.Г., Малахов В.С., Черновол М.І., Черкун В.Ю. Надійність сільськогосподарської техніки. - К.: Урожай, 1998.- 205 с.
Ціна 11 грн.
4. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.- 292с.
У посібнику розглянуті питання забезпечення життя і здоров'я людини в навколишньому середовищі, поглиблення протиріч в суспільстві та посилення небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, що призводять до великомасштабних технологічних катастроф та небезпечних природних явищ. Викладено матеріали основ радіаційної безпеки, впливу на людину небезпечних та шкідливих факторів природного та виробничого середовища, розглянуто захист населення у надзвичайних ситуаціях, питання безпеки економічної діяльності, нормативно-правові основи забезпечення безпеки життєдіяльності.

Якщо Вас зацікавить книга, необхідно заповнити бланк-замовлення і надіслати його на адресу Кіровоградського національного технічного університету або зателефонувати. Ви отримаєте рахунок на оплату. Після отримання оплати підручники будуть надіслані поштою.

Наша адреса:
Кіровоградський державний технічний університет,
Проспект Університетський, 8
25006, м.Кіровоград
тел./факс (0522) 55-92-53;

БЛАНК-ЗАМОВЛЕННЯ
на підручник "___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________"
Назва організації ________________________________________________________________
Повна поштова адреса ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Телефон/факс ___________________________________________________________________
Банківські реквізити _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Податкові реквізити _____________________________________________________________
Кількість примірників ____________________________________________________________
Керівник організації _____________________________________________________________
__________________________(прізвище, підпис, печатка)______________________________
 

Для публікації статей у науково-технічних збірниках, автором слід дотримуватись слідуючих вимог.

1. Стаття повинна бути підготовлена в текстовому редакторі Word 6.0, 7.0, 97. Файл кожної статті подається на окремій підписаній дискеті (не допускається запис на дискету декількох статей різних авторів або іншої інформації, що не має відношення до статті!!!) або електронною поштою у вигляді файла у форматі Word for Windows, архівованого програмою pkzip.exe.
2. Оригінал статті подається в друкованому вигляді (однобічний друк) на аркушах формату А4 з підписом автора.
3. Стаття повинна бути оформлена згідно вимог та рекомендацій "Бюлетеня ВАК України" №1, 2003.
4. Текст статті повинен закінчуватись нижче середини або в кінці сторінки.

Схема організації матеріалу статті:
1. УДК.
2. Ініціали, прізвище, вчене звання, наукова ступінь автора(ів).
3. Місце роботи.
4. Назва статті.
5. Анотація мовою статті.
6. Ключові слова.
7. Підзаголовок. *
8. Основний текст статті.
9. Література.
10. Анотація російською(українською) та англійською мовами.
11. Додатки. *
(Пункти, що позначені знаком * - не обов'язкові).

Публікації статті:
1. Стаття.
2. Анотація.
3. Дискета з текстами статті і анотації.
4. Висновок експертизи.
5. Довідка про автора(ів).

Параметри сторінки: формат А4; поля: верхнє - 2 см; нижнє - 3 см; ліве і праве - 2,5 см; від краю до нижнього колонтитула - 2 см. Номер сторінки - внизу, по центру. Шрифт номера сторінки - Tіmes New Roman (Cyr); розмір - 10 пт.
Текст статті: шрифт Times New Roman (Cyr). Тест всієї статті повинен мати одинарний міжрядковий інтервал.
УДК - 12 пт, напівжирний; без абзацного відступу; відступ по вертикалі - 12 пт після
Прізвище, ініціали автора(ів) - 12 пт, напівжирний; без абзацного відступу
Місце роботи - 12 пт, курсив; без абзацного відступу; відступ по вертикалі - 18 пт після;
Назва статті - 20 пт; без абзацного відступу; відступ по вертикалі - 24 пт після;
Анотація мовою статті - 10 пт, абзацний відступ - 1,25 см
Kлючові слова - 10 пт, напівжирний; без абзацного відступу; відступ по вертикалі - 12 пт після
Підзаголовок - 14 пт; без абзацного відступу; відступ по вертикалі - 6 пт після.
Основний текст статті - 12 пт; абзацний відступ - 1,25 см
Міжрядковий інтервал означених елементів статті - одинарний, розбивка пустими рядками (Enter) не допускається.

Рисунки (схеми, графіки) вставляються як об'єкти по тексту. Вони обов'язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунку (при їх наявності) розміщують перед назвою рисунка. Рисунки, зроблені в Word, попередньо слід згрупувати.
Пояснення до рисунку - Times New Roman (Cyr), 10 пт; відступ по вертикалі - 6 пт перед.

Назва рисунка - Times New Roman (Cyr), 10 пт; відступ по вертикалі - 6 пт перед і 12 пт після.

Формули та їх фрагменти набираються в редакторі формул Microsoft Equation 2.0, 3.0.
Параметри:

1. Стиль: математичний

2. Розмір - "обычный"

3. Формули розташовуються посередині рядка за допомогою табуляторів, номер формули розташовується по правому краю рядка. Положення табуляторів: перший - 8 см по центру, другий - 16 см по правому краю.

4. По тексту формули пропусками пустих рядків (Enter) не виділяються.

Таблиця(i) розташовується безпосередньо після тексту статті, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Розмір таблиці не повинен перевищувати полі друку сторінки. Назва таблиці друкується малими літерами (крім першої великої) і розміщується над таблицею; абзацний відступ - 1,25 см.

Перелік літератури розміщується в кінці статті і має назву "Список літератури".
Список літератури - Tіmes New Roman (Cyr), 14 пт; без абзацного відступу; відступ по вертикалі - 12 пт перед і 6 пт після.


Перелік літератури - Times New Roman (Cyr), 10 пт; оформлюється як список.
Анотація російською (українською) та англійською мовами розташовується в кінці статті, після списку літератури. Відступ після списку літератури та між анотаціями - 18 пт. Шрифт анотацій та абзацний відступ такі ж, як і в анотації мовою статті.
 

У разі невідповідності оформлення статті приведеним вимогам, стаття повертається автору(ам) на доробку.
^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: