КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
МТФ
Кафедра ТМ
Кафедра МВС
Кафедра ОМТ
Кафедра МЛВ
Кафедра ПЗ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Сабірзянов Тагир Галійович
Завідувач кафедрою 
професор, доктор технічних наук

Кафедра утворена у 2003 році шляхом об'єднання двох кафедр: створеної у 1963 році загальнотехнічної кафедри "Технологія конструкційних матеріалів та металознавство" і спеціалізованої кафедри "Машини і технологія ливарного виробництва", відкритої 1970 році на базі кафедри гарячої обробки металів. Остання існувала з 1963 по 1970 рік.

Першим завідувачем кафедри ТКМ та металознавства протягом 1963-1976 р.р. був доцент, кандидат технічних наук Віницький А.Г. Крім навчальної, методичної та виховної роботи на кафедрі велика увага приділялась науковим дослідженням.

У 1964 році була відкрита науково-дослідна лабораторія довговічності (НДЛД), оснащена новітньою на той час науково-дослідницькою технікою, в ній працювала значна кількість штатних науковців. Кафедра мала широкі науково-виробничі зв'язки з багатьма підприємствами та науково-дослідними установами як в Україні так і за її межами. Започатковані на кафедрі традиції були продов-жені і набули подальшого розвитку, коли кафедру очолювали доцент, кандидат технічних наук Галико А.В. (1976 - 1996 р.р.), професор, доктор технічних наук Тєрхунов О.Г. (1996-1997р.р.) і доцент, кандидат технічних наук Кропівний В.М. (1997-2003 р.р.). На кафедрі за час її існування створено 6 навчальних та науково- дослідних лабораторій, випущено 2 підручники, 30 методичних посібників, опуб-ліковано понад 400 наукових статей, одержано 25 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, захищено 13 кандидатських дисертацій та одна докторська, викона-но і впроваджено у виробництво понад 20 науково-дослідних робіт із загальним економічним ефектом понад 0,5 млн. крб. за рік за цінами 1990 р. Напрямок матеріалознавства в складі об'єднаної кафедри має сучасну матеріальну базу, яка забезпечує виконання всіх видів робіт на високому рівні.

Спеціальність "Ливарна справа" була однією з перших чотирьох спе-ціальностей, за якими почалась підготовка інженерів-механіків у 1929 році в на-шому ВНЗ. З 1963 по 1970 р. спеціалісти-ливарники разом із спеціалістами в галу-зі обробки металів тиском готувались об'єднаною кафедрою гарячої обробки металів, яку очолювали доцент, кандидат технічних наук Ніколайчик М. М. (1963-1965 р.р.), Єгурнов О.Б. (1965-1966 р.р.), доцент, кандидат технічних наук Гафт Я.Б. (1966-1970 р.р.). У 1970р. відкрита кафедра "Машини і технологія ливарного виробництва" на чолі з професором, кандидатом технічних наук Владимировим Л.П., який завідував кафедрою до 1982 року. На кафедрі були створені всі необ-хідні умови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів-ливарників, широ-кого розмаху набула науково-дослідна робота, в тому числі студентська. У 1988 р. кафедру очолив професор, доктор технічних наук Сумцов В.П., а кафедра, єдина в Україні, почала готувати фахівців-ливарників зі спеціальності "Обладнання ливарного виробництва". В періоди з 1982 по 1988 та з 1993 по 1996р.р. кафедру очолював доцент, кандидат технічних наук Москальов І.Н. З 1996 по 2003р. ливарники зі статусом спеціалізованого напряму входили до складу кафедри ливарного виробництва та гідравліки (зав. кафедрою, доцент, кандидат технічних наук Ткач А.А.), а також обробки металів тиском та ливарного виробництва (зав.кафедрою професор, доктор технічних наук Носуленко В.І.). Керівником напряму весь цей час був професор, доктор технічних наук Сабірзянов Т.Г., який у 2003 очолив об'єднану кафедру. За період з 1970 по 2003р. ливарниками КНТУ видано п'ять навчальних посібників, два російсько-українські ливарні словники, захищені одна докторська і п'ять кандидатських дисертацій, опубліковано понад 500 наукових статей та 70 методичних посібників, одержано понад 70 авторських свідоцтв та патентів, виконано і впроваджено у виробництво 30 науково-дослід-них робіт з річним економічним ефектом біля 3 млн. крб. за цінами 1990 р. Ка-федра готує фахівців зі спеціальності "Обладнання ливарного виробництва". У 2000 р. відкрита спеціалізація "Комп'ютерне проектування ливарного виробництва", а в 2004 р. - спеціалізація "Обладнання для виробництва ливарних феросплавів". У 2002/2003 навчальному році розпочато прийом студентів на заочне відділення з термінами навчання: 6 років; 2 роки і 10 місяців; 2 роки і 4 місяці.

На об'єднаній кафедрі матеріалознавства та ливарного виробництва пра-цюють 19 викладачів і співробітників, з них один професор, доктор технічних на-ук і 9 доцентів, кандидатів технічних наук. Всього із науковими ступенями і званнями 77 % викладачів. Над кандидатськими дисертаціями працюють п'ять викладачів і співробітників кафедри. Кафедра забезпечена необхідною мате-ріально-технічною базою для навчального процесу та науково-дослідної роботи. На сьогодні науковий пошук охоплює такі проблеми, як термодинаміка металур-гійних розплавів, розробка технологічних процесів зміцнення металів і сплавів, створення нових матеріалів, удосконалення технологічних процесів та облад-нання ливарного виробництва.

За час свого існування кафедра підготувала понад 700 висококваліфіко-ваних спеціалістів, які успішно працюють в різних галузях виробництва, освіти і науки. Серед них проректор КНТУ з наукової та методичної роботи доцент к.т.н. Кропівний В. М., доцент, к.т.н. Москальов І. Н., доцент к.т.н. Мошнягул В. В., директор регіонального фонду підтримки підприємництва в Кіровоградській об-ласті Комєдєв М. І., доцент, к.т.н. Осіпов І.М., заступник головного металурга ВАТ "Червона зірка" Іванащенко Г. Є., начальник ливарного цеху ВАТ "Червона зірка" Небога В. Г. та багато інших.

Кафедра постійно розширює свої зв'язки з підприємствами, науково-дос-лідними установами, освітянськими навчальними закладами.

Виконуючи рішення керівництва області і університету про надання до-помоги молодими спеціалістами Побузькому феронікелевому комбінату, кафедра організувала підготовку спеціалістів для ПФНК.

В поточному році комбінат установив 10 стипендій по 120 грн. для тих, хто за тристороннім контрактом навчатиметься в університеті за вищезазначеною спеціалізацією. Крім того, комбінат бере на себе витрати за навчання цих студен-тів. Студенти-ливарники виявили зацікавленість перспективою роботи на сучас-ному підприємстві, яке забезпечує молодих спеціалістів всім необхідним для роботи і життя: цікава і високооплачувана робота за спеціальністю, сприятливі умови для фахового росту, забезпечення сучасним житлом. На комбінаті є великі можливості для проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на удоско-налення виробництва.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: