КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Приймальна комiсiя
Правила прийому
Довiдки для абiтурiєнтiв
Пiдготовчi курси
Напрямки, спецiальностi
Платне навчання
Новини
Карта сайту


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Кіровоградського національного технічного університету на 2004-2005 навчальний рік.

1. На перший курс Кіровоградського національного технічного університету (у подальшому "університет") приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають повну загальну середню освіту.

2. На перший курс приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту. На перший курс і наступні курси приймаються особи, які мають диплом державного зразка про неповну вищу освіту, академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту або диплом державного зразка про завершену вищу освіту різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст, мають право вступати на перший курс університету на місця державного замовлення для продовження в установленому порядку навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавра за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців", постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", Указом Президента України від 25.03.94 №112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та Положенням "Про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 №1238. іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

При вступі до університету іноземці українського походження користуються такими самими правами, що і громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних та переможцями державних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробовування з яких визначено університетом як профілююче для вступу на обрану вступником спеціальність.

4. Громадяни України мають право на безоплатну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Громадянам України гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів в університеті за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем громадяни здобувають вперше.

5. Прийом до університету проводиться відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 №65.

Прийом до університету здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Зміст та нормативний термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами.

6. Фінансування підготовки фахівців в університеті проводиться:
за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
за рахунок пільгових довгострокових кредитів;
за рахунок коштів юридичних осіб;
за рахунок коштів фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс, а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр за рахунок коштів державного бюджету визначається щорічно Міністерством освіти і науки України.

Рішення про зарахування вступника з оплатою за його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається приймальною комісією університету на підставі заяви вступника, за результатами складання вступних випробувань відповідно до встановленої університету квоти.

Понад установлені обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, університет може здійснювати прийом студентів і слухачів у межах чисельності обумовленої ліцензією, з оплатою вартості навчання на договірній основі.

8. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" з доповненнями, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. №1298.

Місця для цільового прийому виділяються рішенням приймальної комісії в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% державного замовлення (75% - для спеціальностей агропромислового комплексу) з кожного напряму підготовки (спеціальності).

9. Організацію прийому до університету здійснює приймальна комісія, яка затверджена наказом ректора №202-05 від 11.11.2003 р. і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 23.02.04 №133.

10. При вступі до університету на загальних підставах вступники складають такі екзамени:
- на спеціальності 7.050102, 6.050103, 8.050104, 8.050106, 7.050107, 7.050108, 8.050109 та 7.050201: з математики (письмово), української мови (диктант) та математики (усно);
- на спеціальності 8.070801 та 8.130102: з хімії (усно), української мови (диктант) та біології (усно);
- на всі інші спеціальності університету, крім вищезгаданих, вступники складають екзамени з математики (усно), української мови (диктант) та фізики (усно).

Знання абітурієнтів на екзаменах оцінюються з математики, фізики, хімії та біології за дванадцятибальною шкалою, з української мови - за двобальною: "зараховано", "не зараховано". На співбесіді - "достатній рівень" та "недостатній рівень". Мінімальна кількість балів, що відповідає задовільній оцінці, - "шість".

"Шість" балів відповідає оцінці "3" ("середній рівень"),
"Сім", "Вісім" і "Дев'ять" - "4" ("достатній рівень"),
"Десять", "Одинадцять", "Дванадцять" балів - "5" ("високий рівень").

11. Прийом документів на денну форму навчання починається з 20 червня, закінчується 8 липня.

Вступні випробовування проводяться з 9 липня.

Зарахування на денну форму навчання на місця, що фінансуються з державного бюджету проводиться не пізніше 1 серпня.

Зарахування на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, проводиться до 30 серпня.

12. Вступники подають особисто заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання. До заяви вступник додає: - документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом приймальною комісією університету, до якого вона подається або у встановленому порядку);
- медичну довідку за формою 086-У;
- 6 фотокарток розміром 3х4 см.;
- ідентифікаційний код (копія).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямками підготовки (спеціальностями), встановленими законодавством України, в терміни, визначенні для подання документів.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів, у п'ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії університету.

Оригінал документа про освіту державного зразка зберігається в Університеті за місцем навчання за кошти державного бюджету протягом усього терміну навчання.

Під час зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник подає за призначенням оригінал документа про освіту державного зразка або його завірену, в установленому порядку, ксерокопію та довідку вищого навчального закладу, в якому він навчається і в якому зберігається оригінал. Оригінал документа про освіту державного зразка або його завірена копія разом з довідкою зберігається в Університеті протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали оригіналу документа про освіту до університету, не зараховуються на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

13. Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. №1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості", згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з університетом відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", в редакції від 19.12.91, зі змінами та доповненнями (для осіб, віднесених до III та IV категорій).

14. Прийом до університету проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробовувань.

15. Вступники, які атестовані з української мови, складають обов'язкове вступне випробування з цієї дисципліни у формі диктанту. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності викладацьких кадрів установлює конкурсне вступне випробовування (диктант) з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту.

16. Зараховуються до університету без вступних випробовувань учасники міжнародних, призери іV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрямки, підготовки (спеціальності), для яких профілюючим є вступне випробовування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад (якщо число поданих заяв від призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки /спеціальність/ перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного до університету на цей напрям підготовки /спеціальність/ зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до п. 20) та переможці Всеукраїнської універсіади "інтелектуал-XXI століття", яким фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" буде надавати гранти на навчання та стипендії.

17. Зараховуються до Університету без вступних випробовувань, після подачі ними документів до Університету у визначені цими Правилами терміни, рекомендовані рішенням приймальної комісії призери університетських олімпіад, які проводить Університет 17 та 18 квітня 2004 року для випускників загальноосвітніх шкіл 11-х класів у 2004 році.

18. Учасникам міжнародних, переможцям III-IV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховуються як профілюючі такі навчальні предмети:
інформатика та обчислювальна техніка - при вступі на напрям "комп'ютерна інженерія";
основи економіки - при вступі на напрям підготовки "економіка і підприємництво";
екологія - при вступі на напрям підготовки "екологія".

19. Абітурієнти, які нагороджені після закінчення старшої школи (повна загальна середня освіта) золотою (срібною) медаллю, випускники вищих навчальних закладів 1-2-го рівнів акредитації та професійно-технічних закладів (на базі основної школи), які отримали диплом з відзнакою і які виявили бажання вчитись за спеціальностями:
7.050102 "Економічна кібернетика";
6.050103 "Міжнародна економіка";
7.050104 "Фінанси";
8.050106 "Облік і аудит";
7.050107 "Економіка підприємства";
7.050108 "Маркетинг";
8.050109 "Управління трудовими ресурсами";
7.050201 "Менеджмент організацій";
8.070801 "Екологія і охорона навколишнього середовища";
7.090258 "Автомобілі і автомобільне господарство";
8.091401 "Системи управління і автоматики"; 7.091402 "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка";
8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі";
8.091502 "Системне програмування"
складають один профілюючий екзамен (у переліку екзаменів згідно п.10 він стоїть першим).

При умові складання цього екзамену на "високий рівень" ("десять, одинадцять, дванадцять балів") вони звільняються від подальших екзаменів. При умові складання цього екзамену на оцінку нижчу ніж "високий рівень" ("десять, одинадцять, дванадцять балів"), але не нижчу ніж "середній рівень" ("шість балів"), вони складають наступні екзамени.

20. Зараховуються до університету незалежно від конкурсної ситуації при особливих умовах випробовування (співбесіда з профілюючої дисципліни) особи, які досягли високих успіхів у навчанні:
а) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю, випускники вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою при вступі на всі інші спеціальності, які не перераховані в п.19;
б) випускники коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі університету або мають з ним відповідні угоди, або якщо абітурієнти пройшли підготовку у комплексі професійної орієнтації університету, якщо в документі про освіту випускників - оцінки тільки "4" та "5"("7"-"12" для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти);
в) призери III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, призери III етапу та переможці II (обласного) етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з базових предметів і спеціальних дисциплін та призери III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів.

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією університету.

Профілюючою є дисципліна, яка в переліку екзаменів стоїть першою (див. п.10).

21. Зараховуються до університету за наслідками співбесіди:
а) особи, яким надане таке право Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
б) на старші курси вступники на базі освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст.

22. Особи, які навчалися в Кіровоградському національному технічному університеті і здобули освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр зараховуються на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст, магістр - за рекомендаціями рад факультетів.

Особи, які закінчили інший навчальний заклад з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр зараховуються на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст, магістр - за результатами вступних іспитів, які проводяться у формі співбесіди.

23. Дія пунктів 16, 20 стосовно учасників, призерів та переможців олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України під час проведення олімпіад (конкурсів) навчалися у 2002/2003 навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійних навчально-виховних закладів на базі повної загальної середньої освіти (крім переможців Всеукраїнської універсіади "Інтелектуал XXI століття").

24. Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробовувань із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

25. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробовування у зазначений за розкладом час або знання яких було оцінено балами нижче середнього рівня (1-3 бали за 12-ти бальною шкалою), а також ті, що забрали документи після початку вступних випробовувань, до участі в наступних випробовуваннях і конкурсі не допускаються.

26. Зараховуються поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок:
особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в редакції Закону України від 22.12.95, зі змінами та доповненнями, надане таке право;
діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
інваліди і та іі груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.

27. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.

28. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до університету за конкурсом відповідно до кількості набраних балів.

29. При зарахуванні абітурієнтів, які набрали однакову кількість балів (згідно з Указом Президента України від 17.03.98 р. та листом Міністерства освіти України №5/247 від 15.04.98 р.), перевага надається: дітям працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків; особам, які проживають на території, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; особам, направленим на навчання підприємствами, з якими університет укладав договір на підготовку спеціалістів; вступникам, найбільш підготовленим до навчання (в документі про середню освіту мають кращі оцінки); тим, що мають більший стаж роботи. В інших випадках це питання вирішує приймальна комісія з урахуванням обставин.

30. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості". Особи, які не зараховані за цільовим прийомом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

31. Слухачі підготовчого відділення університету складають випускні екзамени предметним комісіям. При одержанні позитивних оцінок, вони зараховуються до університету поза конкурсом на вказані в заявах спеціальності на місця, виділені рішенням приймальної комісії.

32. Особи, які не пройшли за конкурсом до університету, можуть брати участь з набраними балами в конкурсі до інших навчальних закладів відповідного рівня акредитації за наявності вакантних місць та за умови складання однакових вступних випробувань.

33. На навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання) приймаються абітурієнти на всі вищезгадані спеціальності за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Прийом документів на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету починається з 20 червня, закінчується 31 серпня. Вступні випробовування з 4 вересня до 6 вересня. Зарахування на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету,

проводиться до 10 вересня. При вступі до університету на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету, вступники складають такі екзамени на спеціальності:
- 8.070801 та 8.130102: з хімії (усно) та української мови (диктант);
- на всі інші спеціальності університету, крім вищезгаданих, вступники складають екзамени з математики (усно) та української мови (диктант).

Прийом студентів на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, проводиться протягом року.

Зарахування до університету на заочну форму навчання проводиться на конкурсній основі за наслідками співбесіди.

Поза конкурсом на навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання) зараховуються особи, які витримали всі випробування і мають стаж роботи за фахом не менше року.

34. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 №340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за №1/1026.

35. Апеляції на результати вступних випробовувань розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки подається в день проведення усного екзамену, а з письмового - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

36. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробовування в університет чи інший навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

37. Роботи вступників, які не зараховані до університету, зберігаються шість місяців, потім знищуються про що складається акт. Якщо вступник за довідкою про результати складання вступних випробовувань до університету рекомендований приймальною комісією іншого навчального закладу до зарахування, то його вступні роботи надсилаються до цього навчального закладу за відповідним запитом.

38. Усі питання, пов'язані з прийомом до університету, розв'язуються приймальною комісією.

39. Контроль за дотриманням правил прийому до Кіровоградського національного технічного університету здійснюється Міністерством освіти і науки України.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: